2021–2022

kötet

 1. Horváth Gergely Krisztián: Wiens Anziehung. Die Bedingungsgefüge der Agrarkommerzialisierung im Komitat Wieselburg in der ersten Hälfte der 19. Jahrhunderts. Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien – Collegium Hungaricum, Wien – Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2022. 412 oldal (Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien. XVIII.)
 2. Jankó Ferenc: Burgenland földrajzi felfedezése. Tudomány, geopolitika és identitás a két világháború között. Budapest, ELTE BTK, 2021, 368 oldal. (Magyar Történelmi Emlékek, Értekezések, A vidék vonzásában 2.)
 3. Szilágyi Zsolt: Ismeretlen Alföld. A táj területi egyenlőtlenségei a 20. század elején. ELKH BTK Történettudományi Intézet, Budapest, 2022, 463 oldal (Magyar Történelmi Emlékek, Értekezések, A vidék vonzásában 3.)

tanulmány, forrásközlés, recenzió

 1. Csikós Gábor: Fénytörésben. A Jászság helyi tapasztalatai és a hivatalos történelemszemlélet kölcsönhatásai helytörténeti dolgozatokban (1965–1970) In: Fejér Tamás – Gálfi Emőke (szerk.): A rendtartó történész. Tanulmányok Imreh István születésének századik évfordulójára. Erdélyi Múzeum Egyesület – Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest – Kolozsvár, 2021. 161–176.
 1. Csikós Gábor: Magok az oldott kévéből... A jászkun redempciós mozgalom (1903–1929) identitásformáló szerepe. Studia Litteraria 2021 (60) 3–4. 35–48.
 2. Demeter Gábor: Territorial Disparities and Uneven Development in Hungary During the Time of Dualism. In: Gyáni, Gábor (ed.): The Creation of the Austro-Hungarian Monarchy. A Hungarian Perspective. Routledge Taylor & Francis Group, New York, 2021, 291–325.
 3. Demeter Gábor: A magyarországi területi egyenlőtlenségek gyökereinek kérdéséhez (18. század). Történeti Földrajzi Közlemények, 2021. (9) 3. 124–152.
 4. Demeter Gábor: Területi egyenlőtlenség – Intézményi változás. Korall: Társadalomtörténeti Folyóirat 86. 264–270.
 5. Pénzes János – Demeter Gábor: Peripheral areas and their distinctive characteristics. The case of Hungary. Moravian Geographical Reports, (29) 3. 217–230.
 6. Demeter Gábor – Magyarosi Ádám – Bagdi Róbert: Tuberkulózis, tetű és pöcegödör. Iskolások higiéniai-egészségügyi állapotának és lakókörülményeinek társadalmi-területi differenciáltsága Debrecenben a nagy gazdasági válság idején. Korall Társadalomtörténeti Folyóirat (22) 83. 105–135.
 7. Papp István – Pénzes János – Demeter, Gábor: A közlekedési hálózatok és a komplex területi fejlettség időbeli összehasonlító vizsgálata a történelmi Magyarország példáján. Területi Statisztika 2021 (61) 4. 445–465.
 8. Demeter Gábor – Mikle György: Regionális különbségek Erdélyben az 1750-es összeírás alapján. Erdélyi Múzeum, 101–121.
 9. Géra Eleonóra: „Szerény, de prófétai és harcos fiatalember” – Töltéssy Zoltán, az ifjúsági vezető. In: Petrás Éva (szerk.): A 20. századi magyar protestáns közéletiség arcképcsarnoka. Barankovics István Alapítvány – Gondolat Kiadó, 2021, 33–54.
 10. Jankó Ferenc: Burgenland felfedezése. Identitáskeresés a két világháború közötti Ausztriában. Rubicon 32 (370) (2021) 66–73.
 11. Győri Róbert – Jankó Ferenc: Burgenland or West-Hungary: The aspirations and limits of Austrian and Hungarian geography, 1918–1938 Journal Of Historical Geography 2022 (77) 25–37. 
 12. Jankó Ferenc – Bottlik Zsolt – Győri Róbert: Vienna’s south-eastern hinterlands: regional development in the Austrian-Hungarian border area, 1910–2011. European Countryside (14)
 13. Mikle György: Szétfejlődés vagy útfüggőség? Trianon hatásai a fejlettség földrajzi különbségeire a történeti Esztergom és Komárom vármegyék területén. Tér és Társadalom, (36) 1. 19–39.
 14. Szulovszky János: A csizmadia mesterség térbeli elterjedtsége és társadalmi beágyazottsága Magyarországon a 19. század végén. Ethnographia, 2021 (132.) 4. 708–733.
 15. Szulovszky János: A nemes- és színesfémművesség mesterei Magyarországon 1892-ben. In: Cseh Fruzsina – Kiss Viktória – Szulovszky János (szerk.): A nemes- és színesfémek régészete, története és néprajza a Kárpát-medencében. Készítéstechnikai, archeometriai és társadalomtörténeti megközelítések. (Az anyagi kultúra a Kárpát-medencében 6.) Budapest, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2021. 187–200.
 16. Szulovszky János: „Mentek tik… az orosz szovjet paradicsomba, amit leromboltatok, majd felépítitek!” Élet és halál a dnyepropetrovszki lágerben egy parasztember visszaemlékezése tükrében (1945–1948) In: Bognár Zalán – Muskovics Andrea Anna (szerk.): GUPVI, GULAG – Magyarok a szovjet lágerbirodalomban 1944/45–2019/20. A Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társasága VIII. nemzetközi konferenciájának tanulmánykötete. Miskolc, Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társasága, 2021. 359–414.
 17. Szilágyi Zsolt: Gondolatok az Alföld gazdaságáról és urbanizációjáról (17–19. század). Forrás (53) 7–8. 20–48.
 18. Szilágyi Zsolt: The economic and ecological contexts of urbanization in the Great Hungarian Plain during the eighteenth and nineteenth centuries. Historical Studies on Central Europe (1.) 2021. 2. 105–139.

2020–2021

kötet

 1. Demeter Gábor – Németh Gábor – Szulovszky János – Bottlik Zsolt – Frisnyák Zsuzsa – Nagy Béla – Beluszky Pál – Radics Zsolt – Nagy, Mariann – Jakobi, Ákos et al.: Kisatlasz a dualizmus kori Magyarország regionális társadalmi-gazdasági folyamatainak tanulmányozásához (1869–1910) / A Historical Geographical Atlas of Hungary for the Analysis of Socio-Economic Phenomena (1869–1910). Budapest–Debrecen, Kapitális Kft, 2020. ISBN 9786150008196; 330 oldal.
 2. Demeter Gábor – Magyarosi Ádám – Bagdi Róbert: Beteg társadalom. Higiéniai, egészségi és lakhatási viszonyok Debrecenben a két világháború között, Neuber Ede vizsgálatai alapján. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet Budapest, 2021. ISBN: 9789634162384; 168 oldal.
 3. Koloh Gábor: „Szántani lehet, de vetni nem muszájAz ormánsági egykézés története (1790–1941). ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 2021. (A vidék vonzásában 1.) 378 oldal.
 4. Csikós Gábor – Hegedűs István – Horváth Gergely Krisztián – Ö. Kovács József (szerk.): Fénytörésben. Struktúrák, lokalitások, mintázatok (Vidéktörténet 3.) ELKH BTK, Budapest, 2021. 327 oldal.

tanulmány, forrásközlés, recenzió

 1. Bán Gergely Károly: Belterület és ami mögötte van. A külterületi kérdéskör empirikus vizsgálata az 1930-as településhálózat tükrében. In: Csikós Gábor – Hegedűs István – Horváth Gergely Krisztián – Ö. Kovács József (szerk.): Fénytörésben. Struktúrák, lokalitások, mintázatok (Vidéktörténet 3.) ELKH BTK, Budapest, 2021, 151–172.
 2. Csikós Gábor: Magyar csoda vagy régi iskola? A magyar kollektivizálás a svéd sajtóban (1948–1961) Levéltári Közlemények (90) 2019. 45–64.
 3. Csikós Gábor: Egészségügy és kollektivizálás Szolnok megye példáján (1961). Archivnet (20) 2020. 5–6.
 4. Csikós Gábor: Panaszok a Jászságból. In: Pethő, László (szerk.): Jászsági Évkönyv. Jászsági Évkönyv Alapítvány, Jászberény, 2020, 59–68.
 5. Csikós Gábor: Remaining an Outsider. An Eighteenth-Century Diary of a Hungarian Nobleman. European Journal Of Life Writing, (9) 2020. 113–132.
 6. Csikós Gábor: Fejszecsapások. Földosztás, gyilkosság és téeszesítés Pusztamonostoron (1945–1955). Levéltári Szemle, (70) 1. 21–39.
 7. Demeter Gábor – Szilágyi Adrienn – Túri Zoltán: Földminőség, nemesi érdekérvényesítés, jövedelmezőség a Tiszántúl déli részén a 18–19. században. Századok (155) 2021. 2. 285–316.
 8. Demeter Gábor – Koloh Gábor: Birtokstruktúra és jövedelmezőség az Ormánságban és környékén. A Siklósi és Szentlőrinci járás gazdálkodása (1893–1935). Agrártörténeti Szemle, 61. 2020. 1–4. 25–76.
 9. Demeter Gábor – Bagdi Róbert – Magyarosi Ádám: A falusi és városlakó parasztság életminőségének és egészségi állapotának különbségei 1930 körül Debrecen térségében. Agrártörténeti Szemle, (61) 2020. 1–4. 77–112.
 10. Gárdonyi Máté: A katolikus alsópapság vidékképe a késő jozefinista korszakban. In: Csikós Gábor – Hegedűs István – Horváth Gergely Krisztián – Ö. Kovács József (szerk.): Fénytörésben. Struktúrák, lokalitások, mintázatok (Vidéktörténet 3.) ELKH BTK, Budapest, 2021, 57–69.
 11. Hegedűs István: Jobbágyterhek és adózás Andrássy-birtokokon az úrbérrendezést követően. In: Csikós Gábor – Hegedűs István – Horváth Gergely Krisztián – Ö. Kovács József (szerk.): Fénytörésben. Struktúrák, lokalitások, mintázatok (Vidéktörténet 3.) ELKH BTK, Budapest, 2021, 71–84.
 12. Horváth Gergely Krisztián: Nagybirtok és területi egyenlőtlenségek a történeti Magyarországon Beszámoló az MTA BTK Lendület Tíz Generáció Kutatócsoport uradalomtörténeti műhelyéről. (Sopron, Megyei Levéltár könyvtárterme 2020. február 26-27.) Soproni Szemle, (74) 2020. 4. 510–512.
 13. Horváth Gergely Krisztián: A rendiség továbbélő öröksége a szocializmus évtizedeiben. Hitel, (34) 2021. 2. 72–87.
 14. Horváth Gergely Krisztián: Vidéki társadalom és percepciói a 18–20. században. Előhang. Századok, (155) 2021. 2. 231–232.
 15. Horváth Gergely Krisztián s. a. r.: Komjáthy Miklós: A magyar parasztság történetének vázlata. (Egy kiadatlan dolgozat az 1940-es évekből) In: Csikós Gábor – Hegedűs István – Horváth Gergely Krisztián – Ö. Kovács József (szerk.): Fénytörésben. Struktúrák, lokalitások, mintázatok (Vidéktörténet 3.) ELKH BTK, Budapest, 2021, 211–238.
 16. Horváth Gergely Krisztián: Párhuzamos narratívák nemzeti látószögben. Stefan Brakensiek – Rolf Kießling – Werner Troßbach – Clemens Zimmermann (Hrsg.): Grundzüge der Agrargeschichte 1–3. Böhlau Verlag, Köln–Weimar–Wien, 2016. 1. Rolf Kießling – Frank Konersmann – Werner Troßbach: Vom Spätmittelalter bis zum Dreißigjährigen Krieg (1350–1650). Mit einem Beitrag von Dorothee Rippmann. (329 oldal.) 2. Reiner Prass: Vom Dreißig jährigen Krieg bis zum Beginn der Moderne (1650–1880). Herausgeben und eingeleitet von Stefan Brakensiek, mit einem Beitrag von Jürgen Schlumbohm. (245 oldal.) 3. Gunter Mahlerwein: Die Moderne (1880–2010). Herausgeben von Clemens Zimmermann. (230 oldal.) In: Csikós Gábor – Hegedűs István – Horváth Gergely Krisztián – Ö. Kovács József (szerk.): Fénytörésben. Struktúrák, lokalitások, mintázatok (Vidéktörténet 3.) ELKH BTK, Budapest, 2021, 251–254.
 17. Jankó Ferenc: Változó földrajzi nézőpontok: Burgenland és Nyugat-Magyarország az első világháború előtt és után. Századok, (155) 2021. 2. 353–370.
 18. Koloh Gábor: Skerlecz Miklós Descriptiójának vidékképe. In: Csikós Gábor – Hegedűs István – Horváth Gergely Krisztián – Ö. Kovács József (szerk.): Fénytörésben. Struktúrák, lokalitások, mintázatok (Vidéktörténet 3.) ELKH BTK, Budapest, 2021, 85–98.
 19. Mikle György: Nagybirtok és vidéki társadalom az „Elbától keletre”. Vitakérdések a nemzetközi szakirodalomban. Századok, (155) 2021. 2. 247–261.
 20. Petrás Éva: Nyeregben a vidék. Közelítések a reformkori politikai elit idő- és térszemléletének változásához. Századok, (155) 2. 233–246.
 21. Szilágyi Zsolt: Alkalmazkodó mezőváros. A kecskeméti tanyák kialakulásának éghajlattörténeti kontextusa. Forrás (52) 2020. 7–8, 13–36.
 22. Szilágyi Zsolt: A trianoni Alföld újraértelmezése. Lehetséges regionális történeti földrajzi, gazdaság- és társadalomtörténeti kontextusok a táj múltjának történelmiesítéséhez (1910–1930). Új Nézőpont 8, 2021. 1. (1,5 ív terjedelem).
 23. Szulovszky János: A magyarországi városok életvilága a foglalkozások tükrében 1892-ben. Századok, (155) 2021. 2. 317–352.
 24. Szulovszky János: A magyarországi hagyományos paraszti társadalom transitusa. In: Csikós Gábor – Hegedűs István – Horváth Gergely Krisztián – Ö. Kovács József (szerk.): Fénytörésben. Struktúrák, lokalitások, mintázatok (Vidéktörténet 3.) ELKH BTK, Budapest, 2021, 99–131.
 25. Szulovszky János: A nemes- és színesfémművesség mesterei Magyarországon 1892-ben. In: Cseh Fruzsina – Kiss Viktória – Szulovszky János (szerk.): A nemes- és színesfémek régészete, története, és néprajza a Kárpát-medencében. Készítéstechnikai, archeometriai és társadalomtörténeti megközelítések. (Az anyagi kultúra a Kárpát-medencében 6.) ELKH BTK, Budapest, 2021, 187–200.
 26. Tompa László: A szerződéses jobbágyság rendszerének regionális mintázatai. Hat vármegye gyakorlatának összehasonlítása. Századok (155) 2021. 2. 263–283.
 27. Tompa László: Három generáció a nobilitas margóján. A hetényi Bedő család 18. századi története. Sic Itur Ad Astra (2021) 89–110.

2019–2020

kötet

 1. Demeter, Gábor (szerk.): Atlasz Magyarország történetének tanulmányozásához. Magyarország a Habsburg Monarchiában, 1850–1869 / Atlas for Studying the History of Hungary: Hungary in the Habsburg Monarchy (1850–1869). BTK, Budapest. Történettudományi Intézet, Budapest, 2019. ISBN 9789634161882

tanulmány

 1. Csikós Gábor: Reform, murder and collectivization in a Hungarian village. BALKANISTIC FORUM Village Between Modernity and Museum. 1. 76–89.
 2. Hegedűs István: Tiszadobi pillanatképek a 18–19. századból. Archivnet (19) 6.