2022–2023

 

Kötet: 

 1. Demeter Gábor (szerk.): Holdfogyatkozás. Agrár- és társadalomtörténeti tanulmányok. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 2022. ISBN: 9789634163626 E kötetben első megjelenésű:
  1. Demeter Gábor – Pénzes János: Életminőség és jövedelem: társadalmi–gazdasági–demográfiai viszonyok a nagy- birtokon és a kisbirtokon 1900–1940 között és kapcsolatuk a 2000 utáni periferizációs folyamatokkal. 126–147.
  2. Demeter Gábor – Túri Zoltán: A mezőgazdasági termelés és a társadalmi-gazdasági jellemzők kapcsolata a természetföldrajzi adottságokkal, 1786–1910. 148–160.
 2. Koloh Gábor (bev. tan.; s. a. r.): „A pusztulás útján haladnak”. Baranyai lelkészek egykejelentései (1934). Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 2022. 364 oldal. ISBN: 9789634163381
 3. Területi egyenlőtlenség, intézményi változás. Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv 2022 (szerk. Demeter Gábor et al.) ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Hajnal István Alapítvány, Budapest, 2023, 412 oldal
  1. Demeter Gábor: Regionális egyenlőtlenségek és a történettudomány.
   9–15.
  2. Romhányi Beatrix – Szilágyi Zsolt – Demeter Gábor: A Magyar Királyság regionális különbségei a pápai tizedjegyzék keletkezése idején. 17–52.
  3. Mikle György – Demeter Gábor: Területi egyenlőtlenségek a történeti Magyarország területén a török kor után (1715–1720). 85–126.
  4. Szulovszky János – Tuza Csilla: Az iparosok megoszlásának területi egyenlőtlenségei Magyarországon 1730 táján. 127–142.
  5. Demeter Gábor: Területi egyenlőtlenségek a történeti Magyarország területén a reformkor előtt (1773–1796). 143–188.
  6. Szilágyi Zsolt: A Kárpát-medencei fejlettség domborzati adatvizualizációja. Módszertani leírás és történeti interpretáció az 1910. évi adatok alapján. 189–198.
  7. Bagdi Róbert: Statisztikai módszerekkel mért fejlettség és szociográfiai valóság az 1930-as évek vidéki Magyarországán. 199–227.
  8. Papp István – Pénzes János – F. Romhányi Beatrix – Demeter Gábor:
   A fejlettség regionális mintázatának változása 1330–2010 között a Kárpát-medencében. 229–262.
 4. Vidéktörténet 4. Demográfia & Politika. Kihívások, korlátok, alkalmazkodási módok. Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 2023. 390 oldal. ISBN 978-963-416-380-0; ISSN 2498-8804
 5. Csikós Gábor – Horváth Gergely Krisztián – Ö. Kovács József (eds.): The Sovietization of Rural Hungary, 1945–1980. Subjugation in the Name of Equality. Routledge, London, 2023, 202 oldal. (Routledge Histories of Central and Eastern Europe)
  1. Csikós Gábor – Horváth Gergely Krisztián – Ö. Kovács József: Introduction. Perspectives, Realms of Experience, and the Horizons of the Future. 1–16.
  2. Czetz BalázsCsikós GáborGalambos IstvánHorváth Gergely KrisztiánÖ. Kovács JózsefVértesi Lázár: The End of the War. The Beginning of Sovietization. “Land Reform,” the Crippling of the Church, and the Breaking of the Traditional Elites (1945–1948). 17–54.
  3. Csikós GáborGalambos IstvánKáli Csaba – Nagy Netta – Ö. Kovács JózsefRigó Róbert: Class Warfare in the Hungarian Village (1948–1956): An Experiential History of the First Wave of Forced Collectivization. 55–83.
  4. Czetz BalázsFarkas GyöngyiHorváth Gergely KrisztiánKáli CsabaÖ. Kovács JózsefRigó Róbert: The Revolution of 1956 and the Second Wave of Forced Collectivization (1959–1961) 84–108.
  5. Horváth Gergely Krisztián: The Two Pillars of Anti-Rural Policy: Welfare Programs and Settlement Initiatives. 109–133.
  6. Csikós Gábor – Horváth Gergely Krisztián: The Socialist Village: The Long-Term Consequences of Collectivization. 134–155.
  7. Csikós Gábor – Horváth Gergely Krisztián – Ö. Kovács József: Our Conclusions. 156–163.
 6. Csikós GáborHorváth Gergely KrisztiánÖ. Kovács József (szerk.): A vidék szovjetizálása. Jaffa Kiadó, Budapest, 2023. (300 oldal) ISBN: 9789634757498
  1. Csikós GáborHorváth Gergely KrisztiánÖ. Kovács József: Előszó. 7–8.
  2. Csikós GáborHorváth Gergely KrisztiánÖ. Kovács József: Nézőpontok, tapasztalatterek és jövőhorizontok. 9–34.
  3. Czetz BalázsCsikós GáborGalambos IstvánHorváth Gergely KrisztiánÖ. Kovács JózsefVértesi Lázár: A háború vége – a szovjetizálás kezdete. 35–90.
  4. Csikós GáborGalambos IstvánKáli CsabaÖ. Kovács József – Nagy Netta – Rigó Róbert: Osztályharc falun (1948–1956). A kényszerkollektivizálás első hulláma. 91–134.
  5. Czetz BalázsFarkas GyöngyiHorváth Gergely KrisztiánKáli CsabaÖ. Kovács JózsefRigó Róbert: 1956 és a kényszerkollektivizálás második hulláma (1959–1961). 135–172.
  6. Horváth Gergely Krisztián: A faluellenes politika pillérei. 173–210.
  7. Csikós GáborHorváth Gergely Krisztián: A szocialista falu. 211–248.
  8. Csikós GáborHorváth Gergely KrisztiánÖ Kovács József: A kényszerkollektivizálás jelenre vetülő árnyéka. 249–262.

 

Tanulmány, forrásközlés

 1. Demeter Gábor – Szilágyi Zsolt – Pinke Zsolt: Sártenger és búzatenger. Mérlegen az alföldi gabonakonjunktúra és a vízszabályozások regionális következményei (1720–2020). Századok 2022 (156) 5. 963–999.
 2. Demeter Gábor – Sz. Simon Éva – F. Romhányi Beatrix – Horváth Gergely Krisztián –Németh Gábor: Creating a database to study settlement level socio-economic development and landuse-changes for the Hungarian Kingdom (1550–1910). In: Angeliki Tsorlini – Chrysoula Boutoura (eds.): Digital Approaches to Cartographic Heritage. Cluj-Napoca, 2022, 39–53.
 3. Demeter Gábor: A jobbágyvilág problémái és diverzitása a reformkor előestéjén egy regionális összeírás tapasztalatai alapján. Magyar Nyelvjárások 61 DOI 10.30790/mnyj/2023/01.
 4. Demeter Gábor – Horváth Gergely Krisztián: Sopron vármegye az ország gazdaságában és társadalmában az 1728. évi országos adóösszeírás tükrében. Szempontok egy összehasonlító vizsgálathoz. Soproni Szemle, 2023. (77) 2. 155–179.
 5. Demeter Gábor – Papp István – F. Romhányi Beatrix – Pénzes János: A területi egyenlőtlenségek településszintű vizsgálata a történeti Magyarország és utódállamai területén, 1330–2010. (I–II) Területi Statisztika 271–299. és 300–335.
 6. Horváth Gergely Krisztián: Anyagi kultúra és gazdaság egy elárvult uradalomban. Arrabona 2022. 143–200.
 7. Horváth Gergely Krisztián – Demeter Gábor: Áttekintés a Tíz nemzedék és ami utána következik… Vidéki társadalom az úrbérrendezéstől a vidék elnéptelenedéséig (1767–2017) MTA Lendület-projekt első hároméves működéséről. Újkor.hu – a velünk élő történelem, https://ujkor.hu/content/tiz-generacio (2022)
 8. Horváth Gergely Krisztián: „Szerepkör nélkül”. Falvak a Kádár-kor településpolitikájában. In: uő. (szerk.): Ellenszélben. A településpolitika és a falvak a kommunista diktatúra évtizedeiben. BTK–NEB, Budapest, 2022. 123–152.
 9. Jankó Ferenc: Csikóhal és darázsderék. Burgenland térképezett földrajza. Világtörténet, 2022, 12. (44) 2. 301–324.
 10. Jankó Ferenc: Eltérő utakon. Burgenland és Nyugat-Magyarország a helytörténeti irodalomban. Soproni Szemle (77) 2. 215–229.
 11. Koloh Gábor: „Nálunk a dollár rendes fizetési eszköz” . A magyar gazdasági és társadalmi elit vidékképe a kivándorlási ankétokon (1907–1908). In: Vidéktörténet 4. Demográfia & Politika. Kihívások, korlátok, alkalmazkodási módok. Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 2023, 145–174.
 12. Mikle György: A települési lélekszám differenciáló szerepe. A hazai „települési lépcső” történeti vizsgálata, 1720–1910. Területi Statisztika 2023 (63) 3. 381–420.
 13. Mikle György: On diverging roads? Patterns of territorial development in the Czechoslovak–Hungarian border zone (1910–1941). Geograficky Casopis 2022 (74) 4. 357–377.
 14. Szilágyi Zsolt: Struktúrák hatása az elitekre Kecskeméten a két világháború között. hu. Társadalomtudományi Szemle 2022. (12) 3. 62–77.
 15. Szulovszky János: Iparosok az Alföldön a 19. század végén. In: Kókai Sándor – Gulyás Katalin (szerk.): Válogatott tanulmányok az Alföld történeti földrajzának kutatásához. Szolnok, Damjanich János Múzeum, 2022. 67–84. (A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 62.)
 16. Szulovszky János: A kisipar szerkezete Sopronban a 19. század utolsó harmadában. Soproni Szemle évf. 2023. 2. sz. 181–189.

2021–2022

kötet

 1. Horváth Gergely Krisztián: Wiens Anziehung. Die Bedingungsgefüge der Agrarkommerzialisierung im Komitat Wieselburg in der ersten Hälfte der 19. Jahrhunderts. Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien – Collegium Hungaricum, Wien – Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 2022. 412 oldal (Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien. XVIII.)
 2. Jankó Ferenc: Burgenland földrajzi felfedezése. Tudomány, geopolitika és identitás a két világháború között. Budapest, ELTE BTK, 2021, 368 oldal. (Magyar Történelmi Emlékek, Értekezések, A vidék vonzásában 2.)
 3. Szilágyi Zsolt: Ismeretlen Alföld. A táj területi egyenlőtlenségei a 20. század elején. ELKH BTK Történettudományi Intézet, Budapest, 2022, 463 oldal (Magyar Történelmi Emlékek, Értekezések, A vidék vonzásában 3.)

tanulmány, forrásközlés, recenzió

 1. Csikós Gábor: Fénytörésben. A Jászság helyi tapasztalatai és a hivatalos történelemszemlélet kölcsönhatásai helytörténeti dolgozatokban (1965–1970) In: Fejér Tamás – Gálfi Emőke (szerk.): A rendtartó történész. Tanulmányok Imreh István születésének századik évfordulójára. Erdélyi Múzeum Egyesület – Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest – Kolozsvár, 2021. 161–176.
 1. Csikós Gábor: Magok az oldott kévéből... A jászkun redempciós mozgalom (1903–1929) identitásformáló szerepe. Studia Litteraria 2021 (60) 3–4. 35–48.
 2. Demeter Gábor: Territorial Disparities and Uneven Development in Hungary During the Time of Dualism. In: Gyáni, Gábor (ed.): The Creation of the Austro-Hungarian Monarchy. A Hungarian Perspective. Routledge Taylor & Francis Group, New York, 2021, 291–325.
 3. Demeter Gábor: A magyarországi területi egyenlőtlenségek gyökereinek kérdéséhez (18. század). Történeti Földrajzi Közlemények, 2021. (9) 3. 124–152.
 4. Demeter Gábor: Területi egyenlőtlenség – Intézményi változás. Korall: Társadalomtörténeti Folyóirat 86. 264–270.
 5. Pénzes János – Demeter Gábor: Peripheral areas and their distinctive characteristics. The case of Hungary. Moravian Geographical Reports, (29) 3. 217–230.
 6. Demeter Gábor – Magyarosi Ádám – Bagdi Róbert: Tuberkulózis, tetű és pöcegödör. Iskolások higiéniai-egészségügyi állapotának és lakókörülményeinek társadalmi-területi differenciáltsága Debrecenben a nagy gazdasági válság idején. Korall Társadalomtörténeti Folyóirat (22) 83. 105–135.
 7. Papp István – Pénzes János – Demeter, Gábor: A közlekedési hálózatok és a komplex területi fejlettség időbeli összehasonlító vizsgálata a történelmi Magyarország példáján. Területi Statisztika 2021 (61) 4. 445–465.
 8. Demeter Gábor – Mikle György: Regionális különbségek Erdélyben az 1750-es összeírás alapján. Erdélyi Múzeum, 101–121.
 9. Géra Eleonóra: „Szerény, de prófétai és harcos fiatalember” – Töltéssy Zoltán, az ifjúsági vezető. In: Petrás Éva (szerk.): A 20. századi magyar protestáns közéletiség arcképcsarnoka. Barankovics István Alapítvány – Gondolat Kiadó, 2021, 33–54.
 10. Jankó Ferenc: Burgenland felfedezése. Identitáskeresés a két világháború közötti Ausztriában. Rubicon 32 (370) (2021) 66–73.
 11. Győri Róbert – Jankó Ferenc: Burgenland or West-Hungary: The aspirations and limits of Austrian and Hungarian geography, 1918–1938 Journal Of Historical Geography 2022 (77) 25–37. 
 12. Jankó Ferenc – Bottlik Zsolt – Győri Róbert: Vienna’s south-eastern hinterlands: regional development in the Austrian-Hungarian border area, 1910–2011. European Countryside (14)
 13. Mikle György: Szétfejlődés vagy útfüggőség? Trianon hatásai a fejlettség földrajzi különbségeire a történeti Esztergom és Komárom vármegyék területén. Tér és Társadalom, (36) 1. 19–39.
 14. Szulovszky János: A csizmadia mesterség térbeli elterjedtsége és társadalmi beágyazottsága Magyarországon a 19. század végén. Ethnographia, 2021 (132.) 4. 708–733.
 15. Szulovszky János: A nemes- és színesfémművesség mesterei Magyarországon 1892-ben. In: Cseh Fruzsina – Kiss Viktória – Szulovszky János (szerk.): A nemes- és színesfémek régészete, története és néprajza a Kárpát-medencében. Készítéstechnikai, archeometriai és társadalomtörténeti megközelítések. (Az anyagi kultúra a Kárpát-medencében 6.) Budapest, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2021. 187–200.
 16. Szulovszky János: „Mentek tik… az orosz szovjet paradicsomba, amit leromboltatok, majd felépítitek!” Élet és halál a dnyepropetrovszki lágerben egy parasztember visszaemlékezése tükrében (1945–1948) In: Bognár Zalán – Muskovics Andrea Anna (szerk.): GUPVI, GULAG – Magyarok a szovjet lágerbirodalomban 1944/45–2019/20. A Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társasága VIII. nemzetközi konferenciájának tanulmánykötete. Miskolc, Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társasága, 2021. 359–414.
 17. Szilágyi Zsolt: Gondolatok az Alföld gazdaságáról és urbanizációjáról (17–19. század). Forrás (53) 7–8. 20–48.
 18. Szilágyi Zsolt: The economic and ecological contexts of urbanization in the Great Hungarian Plain during the eighteenth and nineteenth centuries. Historical Studies on Central Europe (1.) 2021. 2. 105–139.

2020–2021

kötet

 1. Demeter Gábor – Németh Gábor – Szulovszky János – Bottlik Zsolt – Frisnyák Zsuzsa – Nagy Béla – Beluszky Pál – Radics Zsolt – Nagy, Mariann – Jakobi, Ákos et al.: Kisatlasz a dualizmus kori Magyarország regionális társadalmi-gazdasági folyamatainak tanulmányozásához (1869–1910) / A Historical Geographical Atlas of Hungary for the Analysis of Socio-Economic Phenomena (1869–1910). Budapest–Debrecen, Kapitális Kft, 2020. ISBN 9786150008196; 330 oldal.
 2. Demeter Gábor – Magyarosi Ádám – Bagdi Róbert: Beteg társadalom. Higiéniai, egészségi és lakhatási viszonyok Debrecenben a két világháború között, Neuber Ede vizsgálatai alapján. Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet Budapest, 2021. ISBN: 9789634162384; 168 oldal.
 3. Koloh Gábor: „Szántani lehet, de vetni nem muszájAz ormánsági egykézés története (1790–1941). ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 2021. (A vidék vonzásában 1.) 378 oldal.
 4. Csikós Gábor – Hegedűs István – Horváth Gergely Krisztián – Ö. Kovács József (szerk.): Fénytörésben. Struktúrák, lokalitások, mintázatok (Vidéktörténet 3.) ELKH BTK, Budapest, 2021. 327 oldal.

tanulmány, forrásközlés, recenzió

 1. Bán Gergely Károly: Belterület és ami mögötte van. A külterületi kérdéskör empirikus vizsgálata az 1930-as településhálózat tükrében. In: Csikós Gábor – Hegedűs István – Horváth Gergely Krisztián – Ö. Kovács József (szerk.): Fénytörésben. Struktúrák, lokalitások, mintázatok (Vidéktörténet 3.) ELKH BTK, Budapest, 2021, 151–172.
 2. Csikós Gábor: Magyar csoda vagy régi iskola? A magyar kollektivizálás a svéd sajtóban (1948–1961) Levéltári Közlemények (90) 2019. 45–64.
 3. Csikós Gábor: Egészségügy és kollektivizálás Szolnok megye példáján (1961). Archivnet (20) 2020. 5–6.
 4. Csikós Gábor: Panaszok a Jászságból. In: Pethő, László (szerk.): Jászsági Évkönyv. Jászsági Évkönyv Alapítvány, Jászberény, 2020, 59–68.
 5. Csikós Gábor: Remaining an Outsider. An Eighteenth-Century Diary of a Hungarian Nobleman. European Journal Of Life Writing, (9) 2020. 113–132.
 6. Csikós Gábor: Fejszecsapások. Földosztás, gyilkosság és téeszesítés Pusztamonostoron (1945–1955). Levéltári Szemle, (70) 1. 21–39.
 7. Demeter Gábor – Szilágyi Adrienn – Túri Zoltán: Földminőség, nemesi érdekérvényesítés, jövedelmezőség a Tiszántúl déli részén a 18–19. században. Századok (155) 2021. 2. 285–316.
 8. Demeter Gábor – Koloh Gábor: Birtokstruktúra és jövedelmezőség az Ormánságban és környékén. A Siklósi és Szentlőrinci járás gazdálkodása (1893–1935). Agrártörténeti Szemle, 61. 2020. 1–4. 25–76.
 9. Demeter Gábor – Bagdi Róbert – Magyarosi Ádám: A falusi és városlakó parasztság életminőségének és egészségi állapotának különbségei 1930 körül Debrecen térségében. Agrártörténeti Szemle, (61) 2020. 1–4. 77–112.
 10. Gárdonyi Máté: A katolikus alsópapság vidékképe a késő jozefinista korszakban. In: Csikós Gábor – Hegedűs István – Horváth Gergely Krisztián – Ö. Kovács József (szerk.): Fénytörésben. Struktúrák, lokalitások, mintázatok (Vidéktörténet 3.) ELKH BTK, Budapest, 2021, 57–69.
 11. Hegedűs István: Jobbágyterhek és adózás Andrássy-birtokokon az úrbérrendezést követően. In: Csikós Gábor – Hegedűs István – Horváth Gergely Krisztián – Ö. Kovács József (szerk.): Fénytörésben. Struktúrák, lokalitások, mintázatok (Vidéktörténet 3.) ELKH BTK, Budapest, 2021, 71–84.
 12. Horváth Gergely Krisztián: Nagybirtok és területi egyenlőtlenségek a történeti Magyarországon Beszámoló az MTA BTK Lendület Tíz Generáció Kutatócsoport uradalomtörténeti műhelyéről. (Sopron, Megyei Levéltár könyvtárterme 2020. február 26-27.) Soproni Szemle, (74) 2020. 4. 510–512.
 13. Horváth Gergely Krisztián: A rendiség továbbélő öröksége a szocializmus évtizedeiben. Hitel, (34) 2021. 2. 72–87.
 14. Horváth Gergely Krisztián: Vidéki társadalom és percepciói a 18–20. században. Előhang. Századok, (155) 2021. 2. 231–232.
 15. Horváth Gergely Krisztián s. a. r.: Komjáthy Miklós: A magyar parasztság történetének vázlata. (Egy kiadatlan dolgozat az 1940-es évekből) In: Csikós Gábor – Hegedűs István – Horváth Gergely Krisztián – Ö. Kovács József (szerk.): Fénytörésben. Struktúrák, lokalitások, mintázatok (Vidéktörténet 3.) ELKH BTK, Budapest, 2021, 211–238.
 16. Horváth Gergely Krisztián: Párhuzamos narratívák nemzeti látószögben. Stefan Brakensiek – Rolf Kießling – Werner Troßbach – Clemens Zimmermann (Hrsg.): Grundzüge der Agrargeschichte 1–3. Böhlau Verlag, Köln–Weimar–Wien, 2016. 1. Rolf Kießling – Frank Konersmann – Werner Troßbach: Vom Spätmittelalter bis zum Dreißigjährigen Krieg (1350–1650). Mit einem Beitrag von Dorothee Rippmann. (329 oldal.) 2. Reiner Prass: Vom Dreißig jährigen Krieg bis zum Beginn der Moderne (1650–1880). Herausgeben und eingeleitet von Stefan Brakensiek, mit einem Beitrag von Jürgen Schlumbohm. (245 oldal.) 3. Gunter Mahlerwein: Die Moderne (1880–2010). Herausgeben von Clemens Zimmermann. (230 oldal.) In: Csikós Gábor – Hegedűs István – Horváth Gergely Krisztián – Ö. Kovács József (szerk.): Fénytörésben. Struktúrák, lokalitások, mintázatok (Vidéktörténet 3.) ELKH BTK, Budapest, 2021, 251–254.
 17. Jankó Ferenc: Változó földrajzi nézőpontok: Burgenland és Nyugat-Magyarország az első világháború előtt és után. Századok, (155) 2021. 2. 353–370.
 18. Koloh Gábor: Skerlecz Miklós Descriptiójának vidékképe. In: Csikós Gábor – Hegedűs István – Horváth Gergely Krisztián – Ö. Kovács József (szerk.): Fénytörésben. Struktúrák, lokalitások, mintázatok (Vidéktörténet 3.) ELKH BTK, Budapest, 2021, 85–98.
 19. Mikle György: Nagybirtok és vidéki társadalom az „Elbától keletre”. Vitakérdések a nemzetközi szakirodalomban. Századok, (155) 2021. 2. 247–261.
 20. Petrás Éva: Nyeregben a vidék. Közelítések a reformkori politikai elit idő- és térszemléletének változásához. Századok, (155) 2. 233–246.
 21. Szilágyi Zsolt: Alkalmazkodó mezőváros. A kecskeméti tanyák kialakulásának éghajlattörténeti kontextusa. Forrás (52) 2020. 7–8, 13–36.
 22. Szilágyi Zsolt: A trianoni Alföld újraértelmezése. Lehetséges regionális történeti földrajzi, gazdaság- és társadalomtörténeti kontextusok a táj múltjának történelmiesítéséhez (1910–1930). Új Nézőpont 8, 2021. 1. (1,5 ív terjedelem).
 23. Szulovszky János: A magyarországi városok életvilága a foglalkozások tükrében 1892-ben. Századok, (155) 2021. 2. 317–352.
 24. Szulovszky János: A magyarországi hagyományos paraszti társadalom transitusa. In: Csikós Gábor – Hegedűs István – Horváth Gergely Krisztián – Ö. Kovács József (szerk.): Fénytörésben. Struktúrák, lokalitások, mintázatok (Vidéktörténet 3.) ELKH BTK, Budapest, 2021, 99–131.
 25. Szulovszky János: A nemes- és színesfémművesség mesterei Magyarországon 1892-ben. In: Cseh Fruzsina – Kiss Viktória – Szulovszky János (szerk.): A nemes- és színesfémek régészete, története, és néprajza a Kárpát-medencében. Készítéstechnikai, archeometriai és társadalomtörténeti megközelítések. (Az anyagi kultúra a Kárpát-medencében 6.) ELKH BTK, Budapest, 2021, 187–200.
 26. Tompa László: A szerződéses jobbágyság rendszerének regionális mintázatai. Hat vármegye gyakorlatának összehasonlítása. Századok (155) 2021. 2. 263–283.
 27. Tompa László: Három generáció a nobilitas margóján. A hetényi Bedő család 18. századi története. Sic Itur Ad Astra (2021) 89–110.

2019–2020

kötet

 1. Demeter, Gábor (szerk.): Atlasz Magyarország történetének tanulmányozásához. Magyarország a Habsburg Monarchiában, 1850–1869 / Atlas for Studying the History of Hungary: Hungary in the Habsburg Monarchy (1850–1869). BTK, Budapest. Történettudományi Intézet, Budapest, 2019. ISBN 9789634161882

tanulmány

 1. Csikós Gábor: Reform, murder and collectivization in a Hungarian village. BALKANISTIC FORUM Village Between Modernity and Museum. 1. 76–89.
 2. Hegedűs István: Tiszadobi pillanatképek a 18–19. századból. Archivnet (19) 6.